Målgrupper og botilbud

I Solutio Gruppen prioriterer vi samarbejde og kommunikation med beboernes handlekommuner og sagsbehandlere meget højt. Vores mål er at levere botilbud og tilknyttede ydelser på højt kvalitetsniveau til en pris, som vores samarbejdspartnere synes er fair og reel set i forhold til ydelsen.

Solutio Gruppen har specialiseret sig i at rumme borgere med særligt krævende socialpsykiatriske problemstillinger.

Vi tilbyder midlertidigt og længerevarende døgnophold efter Lov om social service §66, §107 og §108 til disse målgrupper på forskellige opholdssteder og botilbud.

Vores botilbud i Egebjerg i Odsherred og på Kongskilde syd for Sorø er målrettet beboere med psykiske lidelser og udfordringer som f.eks. dobbeltdiagnoser, behandlingsdomme, kriminalitet og måske udadrettet og/eller uhensigtsmæssig adfærd. Beboerne på Egebjerg og Kongskilde er  voksne/midaldrende mennesker typisk i aldersgruppen 30-50, men også ældre.

Vores opholdssted Solutio “Broen” på Langeland (tidligere Skrøbelevhus) er særligt målrettet “unge-voksne” i alderen 15-25 år Denne målgruppe kan kan have de samme psykiske og adfærdsmæssige udfordringer og problemstillinger som  i Egebjerg/Kongskilde, men på Solutio Broen er skolegang, aktivitets- og beskæftigelsestilbud eller STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) typisk også vigtige elementer i beboernes handleplaner og dagligdag.

 

For detaljeret info om målgrupper, vilkår og takster henviser vi til Tilbudsportalen.dk, som du kan klikke videre til her

Visitation

I Solutio Gruppen gennemfører vi altid et meget grundigt visitationsforløb, omfattende målgruppevurdering, møder med borgerens sagsbehandler, eventuelt suppleret med andre fagpersoner, der kender borgeren godt, og dernæst borgeren personligt.

Før en borger flytter ind på opholdssted eller et botilbud i Solutio Gruppen skal vi have en grundig indsigt i hans eller hendes psykiske og sociale situation og de behandlingsbehov borgeren har. Samtidigt fortæller vi åbent og ærligt om, hvad vi kan tilbyde og hvilke rammer der vil være omkring at bo på et af Solutio Gruppens opholdssteder/boltilbud.Vi vil hellere være grundige i visitationsfasen, end efterfølgende skulle til at “reparere” på tingene, fordi vi ikke fik afstemt forventningerne!

Derfor har vi etableret en fælles, central visitationsenhed under ledelse af David Tønsberg, der visiterer beboere til alle Solutio Gruppens forskellige botilbud i samarbejde med lederne på vores botilbud. Dermed sikrer vi, at vi finder det optimale bosted til hver enkel borger med det bomiljø og personalemæssige kompetencer, som borgeren har brug for.

Kontakt vores fælles visitationsenhed: David Tønsberg, mobil 2585 3819 eller david@solutiogruppen.dk.

 

Solutio Gruppens grund-model for visitation og introforløb

  • Henvendelse fra beboerens handlekommune – telefon/maildialog og evt. formøde
  • Borgeren besøger Solutios opholdssted/botilbud sammen med sagsbehandler/vejleder og evt. pårørende
  • Beslutning om indflytning med udgangspunkt i den foreløbige handleplan fra borgerens handlekommune og eventuelle særlige spørgsmål til afklaring i en 3 måneders observationsperiode
  • Solutio foretager løbende observationer af borgerens trivsel og dokumenterer disse i vores rapporterings-systemer
  • Statusmøde efter 3 måneder med deltagelse af beboerens sagsbehandler/vejleder, andre relevante fagpersoner og evt. pårørende. Borgerens handlekommune udarbejder herefter den endelig handleplan for borgeren i samarbejde med opholdsstedet/botilbuddet.

 

Priser og ydelser

Solutio Gruppen lægger stor vægt på, at der er et klart og fair match mellem de behandlingsmæssige krav, som vores beboere har, det tilbud vi yder – og de takster vi fastsætter.

Ved visitation og indgåelse af en aftale om en konkret borger lægger vi vægt på, at vores takst – så vidt som overhovedet muligt – er korrekt fra start eller allersenest efter den 3 måneders observationsperiode – så vi ikke senere behøver at op- eller nedjustere vores takst.  Solutio Gruppens takster dækker også fx ferier, udflugter mv under opholdet.

Også når det gælder økonomi ønsker vi at være kendt for åbenhed og troværdighed.

For detaljeret info om vilkår og vores opholdstakster henviser vi til Tilbudsportalen.dk, som du kan klikke videre til her